Huyền Diệu cánh cửa của những Nhiệm Mầu


***

Mystery of mysteries

Huyền Diệu 
rồi lại thêm 
Huyền Diệu

***

These Two emerge together but differ in name.
All are mystery. Mystery of mysteries.
The door to all wonders.

"không và có cũng từ đạo ra 
mà khác tên, đều là huyền diệu.
Huyền diệu rồi lại thêm huyền diệu, 
đó là cửa của mọi biến hóa kì diệu." _ Lão Tử

***

"I know that I know nothing" 

"Tôi chỉ biết một điều là tôi chẳng biết gì cả"_ Socrates

***

"We do not fear the unknown. We fear what we think we know about the unknown." 

"Chúng ta không sợ điều không biết. 
Chúng ta sợ những gì chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết về điều không biết." _ Teal Swan

***

The most beautiful things we can experience is the mysterious.

"Những gì đẹp nhất mà chúng ta có thể trải nghiệm là sự bí ẩn."_ Albert Einstein

***

Mystery creates wonder and wonder is the basis of man's desire to understand.

"Bí ẩn tạo ra điều kỳ diệu và điều kỳ diệu là cơ sở mong muốn hiểu biết của con người."_ Neil Armstrong

***

The mysterious eludes all words of explanation, but it is more significant than all that can be explained. There is always something beyond where we have gone.

"Bí ẩn không bao giờ giải thích được, nhưng nó quan trọng hơn tất cả những gì có thể giải thích. 
Luôn luôn có một cái gì đó siêu việt nơi chúng ta đã qua."_ Richard Gilbert

***

Mystery is the soul of existence.

"Bí ẩn là linh hồn của sự tồn tại. "_ Kedar Joshi

***